Friday, May 08, 2009

A fine poetry in tamil vs a Sanskrit Shloka!

One of the finest & fiercest poetry i have read in tamil....

தேடிச் சோறுநிதந் தின்று - பல சின்னஞ் சிறுகதைகள் பேசி - மனம் வாடித் துன்பமிக உழன்று - பிறர் வாடப் பலசெயல்கள் செய்து - நரை கூடிக் கிழப்பருவ மெய்தி - கொடுங் கூற்றுக் கிரையெனப்பின் மாயும் - பல வேடிக்கை மனிதரைப் போலே - நான் வீழ்வே னென்று நினைத் தாயோ?

நின்னைச் சில வரங்கள் கேட்பேன் - அவைநேரே இன்றெனக்குத் தருவாய் - என்றன் முன்னைத் தீயவினைப் பயன்கள் - இன்னும் மூளாதழிந்திடுதல் வேண்டும் - இனி என்னைப் புதிய உயிராக்கி - எனக்கேதுங் கவலையறச் செய்து - மதிதன்னை மிகத் தெளிவு செய்து - என்றும் சந்தோஷங் கொண்டிருக்கச் செய்வாய்! என்றும் சந்தோஷங் கொண்டிருக்கச் செய்வாய்!

Thedi Chorudhinam thindru - Pala Chinnanjiru kadhaigal pesi - Manam Vaadi thunbamiga Uzhandru - Pirar Vaada pala seyalgal seidhu - Narai Koodikizha paruvam eidhi - Kodum Kootruk Kiraiyenappin Maayum - Pala Vedikkai Manidharaip Pole - Naan Veezhven endry Ninaithayo?

Ninnai Sila Varangal Ketpen - Avai Nere indrenakku tharuvai - Endran Munnai theeyavinai payangal - Innum Moolathazhindhidudhal Vendum - Iniyennai Pudhiya Uyir aaki - Ennaku Yedhum Kavalaiyaracheidhu - Madhithannai miga thelivu seidhu - Endrum Sandhosham Kondirukka Cheivai!Endrum Sandhosham Kondirukka Cheivai!


- மகாகவி பாரதியார் (Mahakavi Barathiyaar)

A very loose translation...(ofcourse this disturbs the beauty of the poetry...but nevertheless...)

As i hunt for food and eat every day - Speaking about past and its good/bad times - heart sunk, shattered - Having done deeds that caused hurt to many - Gaining grey hair in an ageing body - Falling prey to a hurtful pyre like so many foolish men - did you think I would fall like them?

Oh god, i will ask you a few wishes - And you please grant them right away - All the sins i might have committed before, that haunt me now - Allow me to get rid of them, right now - Henceforth, make me a new soul - Giving me peace anywhere - Clarify my thought and mind - Make me gain and sustain eternal happiness - Make me sustain eternal happiness.The last few lines, especially, "இனி என்னைப் புதிய உயிராக்கி....என்றும் சந்தோஷங் கொண்டிருக்கச் செய்வாய்! remind of this sanskrit quote....

अस्तो मा सद् गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योन् मा अमृतं गमय् ॐ शांति शांति शांति
AUM asato maa sadgamaya.tamaso maa jyotirgamaya . mR^ityomaa.r amR^itaM gamaya .. AUM shaa.ntiH shaa.ntiH shaa.ntiH


- Third Brahmana of the Brihadaranyaka Upanishad (1.3.28), that talks about life force(a.k.a Prana)

Which means....
Lead me from the unreal to Real;
Lead me from darkness (ignorance) to Light (knowledge)
Lead me from death to Immortality.
Om Peace! Peace!! Peace!!

Tuesday, April 14, 2009

A Strange Confession

I have recently started looking at the world through apocalypse eyes. It usually begins when i start driving down the lanes of bangalore, through the great metro project that is happening in the city. The inconvenience, the delays, the accidents, the heat, and yet, yet..people are busy doing their work and still bustling around in their daily routine. All of this seems so solid, so permanent, so unmovable, so necessary.

As as one of my dear friends keeps talking about it, it would just take one war, a single riot, a dirty bomb, a natural disaster, one ravaging army, a single bottle with a single virus to bring it all down, dashingly! Oh yes..we have seen these before... Hiroshima, Rwanda, Bosnia, Kashmir, Gujarat, Bombay, Hyderabad...hmm..the list is endless when i start speaking about my country.

Sometimes, i wonder what kind of society are we trying to build. My parents and lots and lots of other folks, believe that its built out of "concrete custom". But i think, its just a temporary resting place, a hotel, our ancestors(or lets call it civilization) checked in a few hundred years ago and must one day checkout. How many of us visit the Mayan, Egyptian, Greek and Roman ruins. But, do we ever wonder when is someone going to visit the Indian ruins(apart from Indus valley ruins and Harrappa and Mohenjodaro ruins).

You know...thats how the world looks through apocalyse eyes. You see blanks between a thriving city or state and a devastated one and you start filling these blanks. And as you start filling these blanks, you start imagining its occurrence, its impact, and most importantly, whether you and the people you love could escape from it. Yes, i don't want it to happen! No one wants, i guess. But, for the first time, in my life, i started feeling, there is a possibility it could happen. And that is enough to motivate me to save myself and my loved ones, while there is still time.

No, i don't want to be behind bars, or be tortured like the prisoners in abhu ghraib, or seen fighting with old men and women for some food, or dying of some strange disease in some refugee camp or undergo anything horrendous that i have read in those history books. Hell No! On the contrary, i would rather want to end up writing those history books, on lets say, a nice beach, far away from the mess created by corrupt politicians, Crooked CEOs, and other committed madmen, who make the so called "modern world"! Yes, i just want to get away from all this, and be the grand winner of the survival casino.

But actually, i didn't always think like this. But then again, i was naive. Yes, i belong to the grand Indian culture and history and all that, which made me believe that these things are beyond our control. But thinking about this, nothing as terrible has happened to us, like what has been happening in the past century. Those who came to age in the first twenty years of the previous century, had to either fight World War I(by their virtue of joining the british troops) or fight the britishers , themselves. Then, the next twenty years was spent on the Great Depression(that affected other parts of the world, thanks to non-globalization, we weren't affected too much). But, we had our own enemies to fight - Maharajas, Middle Men, Brokers and above all, the foreign invaders.The next twenty years were spent in World War -II and in gaining Independent India. The next generation inherited our friendly neighbourhood countries and the great gandhian family of politicians.

And then, from the 1960s to the close of the century or even further - Economic and Scientific Developments on one hand and dealing with our neighbours on the other. In spite of several re-defining moments like Kargil War, Bomb blasts in different cities, there was nothing to pull us out of our self centered, solipsistic world. There was nothing powerful enough to drag us , outside our preoccupation, our financial and emotional well being, outside our "comfort zone".

Ofcourse, society wasn't perfect before either. But, the current state we are in - Terrorist attacks, domestic crackdowns, flooded cities, farmers eating dead rats, Rape-Murder and brutal slaughter of a few hundred innocent children and burrying them under the closet - all, all happened switfly, without warning. HISTORY, HAPPENED TO US!

I can't tell you the exact date along the way i lost faith in the system - In every system of every country. And over the course of this gradual awakening, i decided to equip myself with the tools necessary to survive whatever politics and history threw at me next. Preparing myself for hard times has been an incredibly challenging task, because some people, as they say are born tough. I wasn't, probably. In fact, the last time i ever fought and i mean physically fought with someone was when i was taking my martial arts classes when i was 10-12 years. Damn, i haven't been capable enough to pick up a fight with anyone, though i have been mugged once :(.

In short, if the system ever breaks down, there are two useful skills i have(or i think i have) are, (a) To develop software and associated math to build things back or (b) the ability to write about the breakdown. Perhaps, i could probably "discuss" with someone, who has the practical knowledge into helping me out. But what is the guarantee that they aren't going to mug me?

Friday, February 27, 2009

Perfection or Angel of Light?

It was just the other day i went to this Coffee Shop. All by myself, kind of packed, i sat down quietly in a corner. I usually entice in this habit, just like that when i feel like being on my own.
This place is usually less crowded and for some reason, it was quite unusually crowded that day.
I Asked for my Aztec coffee and slowly started drowning myself into my book, waiting for my coffee to arrive. Slowly, was this strange kind of uneasiness that started surrounding me. I looked around...and...

Amid the flood of faces that waited there,
Unsure of who they are and why I should care,
I saw her move forward, towards where i sat, through the crowd
Glancing, looking, searching ....
Her walk, was a waltz through the crowd..
As i saw her gracefully walking through the place
Her beauty was so much to take, yet so little that was seen,
For a second, i thought i had seen perfection,
But then i believed she was an angel of light.
And then she caught me by the eye, and i, like a fool, pretended to drown myself into my book.
Her face beaming as she greets me there, asking me if she could sit by me, if the place was free.
And as we talked, i saw a sudden glitter in her eye...did she glitter with my joke, i thought!
And suddenly, i see a shadow in front of me, and i look back, i saw him grabbing her.
As i turned, he held her close to him and they moved to another table, that just got free.

Anyway, i had come to have my aztec there, which arrived finally, just without the brown sugar, which was apparently out of stock. Read a couple of pages, looking intermittently at her, and finally finished my aztec. Time to go home! Amen!

Wednesday, February 11, 2009

The English Girl!

A woman goes to England to attend a 2-week, company training session. Her husband drives her to the airport and wishes her to have a good trip. The wife answers : "Thank you honey, what would you like me to bring for you?" The husband laughs and says, "An English girl !!!" The woman kept quiet and left. Two weeks later he picks her up in the airport and asks, "So, honey, how was the trip?" "Very good, thank you." "And, what happened to my present?" "Which present?" She asked? "The one I asked for- the English girl!!" "Oh, that" she said, "Well, I did what I could, now we have to wait a few months to see if it is a girl and if she is english!!!"

Friday, February 06, 2009

Here I am...

Here I am sitting in my office @ night… Thinking hard about life
How it changed from a maverick college life to a yucky professional life

How my tiny pocket money changed to huge monthly paychecks/Credit Cards;
but why does it give less happiness?

How a few local denim jeans changed to some new branded wardrobe;
but then why are there less people to use them?

How a single plate of samosa changed to a full 5 star Buffet;
but then, why is there less hunger?

Here I am sitting in my office @ night…
Thinking hard about life
How it changed…..

How a cycle always in reserve changed to a bike always on;
but then why are there less places to go on?

How those small coffee shops changed to coffee pubs;
but then, why don't i have the time to sip a good cup of coffee peacefully?

How, my govt operated landline number to postpaid package;
but then why are there less calls & more messages?

Here I am sitting in my office @ night…
Thinking hard about life
How it changed…..

How a 2nd class train journey changed to Flight journey;
but then why it, i have less/no time for vacations?

How an old assembled desktop changed to new MAC book;
but why am i not enjoying those video games anymore?

How a small bunch of friends changed to colleagues
but why do we always keep meeting in conference rooms?


Here I am sitting in my office @ night…
Thinking hard about life
How it changed….. How things changed……..How everything changed !!!

Wednesday, January 21, 2009

What have i become?

Hmm...yeah thats a question i am trying to answer these days and true enough, i read stranger books and watcher weirder movies. How about people i meet, you ask? The lesser i speak, the better. Anyway, here is something i read and thought sounded apt to this situation:

"I COULD NOT BECOME ANYTHING: NEITHER BAD NOR GOOD,
NEITHER
A SCOUNDREL NOR AN HONEST MAN,
NEITHER A HERO NOR AN INSECT.
AND NOW I AM EKING OUT MY DAYS IN MY CORNER,
TAUNTING MYSELF
WITH THE BITTER AND ENTIRELY
USELESS CONSOLATION THAT AN
INTELLIGENT MAN CANNOT SERIOUSLY
BECOME ANYTHING; THAT ONLY A FOOL CAN BECOME SOMETHING."


Its appraisal time.Let me get back to some serious work now...